Om een tekst goed te kunnen onthouden is het belangrijk zelf structuur aan te brengen. Dit betekent dat je selecteert wat je globaal wil of moet onthouden omdat het belangrijk is. Hierbij moet je erop letten dat je datgene wat belangrijk is, vertaalt in je eigen woorden. Dit maakt het onthouden van informatie veel makkelijker.

Afbeelding: shopbuddie.nl

Structuur aanbrengen. Hoe doe je dat?

  • Stel tijdens het lezen van een tekst vast in hoeverre de schrijver een duidelijk herkenbare structuur heeft aangebracht. Indien de structuur duidelijk is kan die versterkt worden. Zo niet, dan moet die na het lezen van de tekst aangebracht worden. Bepaal de uiteindelijke structuur van elk betoog in een tekst: Wat is de stelling? Wat is het standpunt van de schrijver? Welk standpunt neemt de lezer in volgens de schrijver? Wat zijn de argumenten voor en wat de argumenten tegen? Wat zijn de conclusies?
  • Maak aantekeningen van de belangrijke woorden en ideeën. Schrijf deze op zonder dat ze een afgerond verhaal vormen. Het gaat meer om woorden, korte zinnetjes en commentaren met vermelding van de bladzijden of de titels van hoofdstukken of paragrafen om te weten op welk deel van een tekst de aantekeningen slaan. De aantekeningen zijn geheugensteuntjes voor wat je weet van een tekst.
  • Maak een schema op papier van de macrostructuur van de tekst en de microstructuur van de onderdelen. Onderscheid per onderdeel belangrijke woorden, stelling en positie, oorzaken en gevolgen volgens de tekst. Gebruik cirkels en blokken voor belangrijke onderwerpen en geef de relaties aan met pijlen. Bij het maken van een schema werk je aantekeningen uit tot een meer begrijpelijk geheel. Het schema vat de belangrijkste gegevens samen en geeft verbanden weer tussen de feiten en ideeën. De stappen in een betoog, stellingen en standpunten, argumenten en conclusies worden schematisch vermeld. Argumenten voor en tegen, voor- en nadelen, oorzaken en gevolgen, fasen van ontwikkeling worden genummerd en met pijlen verbonden.
  • Maak een samenvatting van het betoog op papier. Lees de tekst en kies de kortst mogelijke zinnen die de stellingen en standpunten, oorzaken en gevolgen, voor- en nadelen, de fasen van een ontwikkeling juist en begrijpelijk weergeven. Laat alle bijzaken achterwege.
  • Streep de belangrijke woorden en zinnen aan, schrijf trefwoorden in de kantlijn, markeer signaalwoorden die verbanden of stellingen aangeven, standpunten of argumenten aankondigen. Verder kun je opsommingen nummeren, argumenten voor en tegen verbinden met conclusies, fasen van een ontwikkeling nummeren, belangrijke stukken tekst in een blok zetten.
  • Ga na of het schema, de samenvatting, de onder- en aanstrepingen, de markeringen een goed beeld geven van de belangrijkste delen en van de structuur van de tekst. Leer deze hoofdpunten door deze te herhalen tot je ze weet.
  • Regelmatig oefenen van deze punten is nodig en helpt structuur aanbrengen.